اخبار شرکتها-به گزارش "نود اقتصادی "براساس صورت های مالی منتشر شده از طرف بانک گردشگری، این بانک توانسته در سال 1400 و سه ماهه فصل بهار 1401، جذب سپرده ها از طرف مشتریان را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. 

با نگاهی به آمارهای منتشر شده در صورت های مالی بانک گردشگری و در سرفصل های سپرده های مشتریان و حقوق صاحبان سپرده گذاری در ترازنامه مشخص می شود که سپرده های مشتریان بانک گردشگری در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 46 هزارو 100 میلیارد تومانی روبرو شده است.