به گزارش «نود اقتصادی» وزارت صمت در سال ۱۳۹۹ میزان رضایت خریداران موتورسیلکت از خدمات پس از فروش ۳۹ شرکت داخلی را مورد ارزیابی قرار داده که گزارش آن در روزهای اخیر منتشر شده است.

 طبق ارزیابی وزارت صمت، خریداران موتورسیلکت از امتیاز ۱۰۰ نمره ۴۸/۸ را به عملکرد این ۳۹ شرکت داده‌اند. به عبارتی، از هر ۱۰۰ نفر ۴۹ نفر از خدمات این شرکت‌ها راضی و ۵۱ نفر ناراضی بوده‌اند.