به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد شاغلان بخش تعاون کشور از ۱ میلیون و ۷۷۱ هزار نفر در پایان سال ۱۳۹۸ با کاهش ۳۹۸ هزار نفری یا به‌عبارتی با کاهش ۲۲/۵ درصدی به ۱ میلیون و ۳۷۳ هزار نفر در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده است. 

شیوع ویروس کرونا و بی‌تفاوتی دولت نسبت به بخش تعاون اصلی‌ترین دلیل این موضوع بوده است.