اخبار شرکتها-سامانه پل، سامانه جدید بانک مرکزی برای انتقال وجوه بین‌بانکی  بر پایه شماره شبا است که به شما این امکان را می‌د‌هد تا در لحظه و با کارمزد کمتر، انتقال وجه را از بستر‌هایی همچون شعبه بانک، همراه‌بانک و اینترنت‌بانک به سهولت انجام دهید. 

سقف مبلغ انتقال در سامانه پل متناظر با سقف انتقال وجه کارت‌به کارت شتابی در شعبه برابر با ۱۵۰ میلیون ریال و در اینترنت‌بانک و همراه‌بانک معادل با ۱۰۰ میلیون ریال است.
هم‌اکنون خدمات سامانه پل در شعب مرکزی بانک گردشگری، میدان سرو، صادقیه و گلوبندک در دسترس بوده و به زودی از بستر اینترنت‌بانک و همراه‌بانک نیز ارائه خواهد شد.