به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کل کشور در پاییز ۱۴۰۰ به ۸/۹ درصد رسیده است.

طی پاییز امسال کمترین میزان نرخ بیکاری مربوط به استان‌های خراسان رضوی، زنجان و آذربایجان شرقی به ترتیب با ۵/۳ درصد، ۵/۸ درصد و ۶/۱ درصد است. اما بیشترین نرخ بیکاری نیز مربوط به استان‌های هرمزگان، کرمانشاه و یزد به ترتیب با ۱۳/۸ درصد و ۱۳/۲ درصد  است. 

همچنین طی پاییز امسال در مجموع نرخ بیکاری در ۱۲ استان کشور بالاتر از ۱۰ درصد است.

قابل ذکر است نرخ بیکاری ۸/۹ درصدی پاییز امسال به‌واسطه خروج جویندگان دلسرد از بازار کار بوده و این نرخ به هیچ وجه بیانگر واقعیت بیکاری و اشتغال در ایران نیست.

به عبارتی، پایین بودن نرخ بیکاری در ایران در شرایط فعلی که البته از دو سال گذشته شروع شده، عمدتا بخاطر ناامیدی و خروج جویندگان شغل از بازار بوده و کاهش تعداد متقاضیان کار موجب کاهش نرخ بیکاری شده است.