به گزارش «نود اقتصادی»، دکتر داود سوری، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی (منتقد درج قیمت تولید کننده روی کالا) اظهار داشت: اگر این طرح به طور کامل ایجاد شود در بلند مدت قیمت‌ها به سمت بالاترین قیمت تولید کننده یکسان می‌شود. طرح وزارت صمت وسیله تبانی به وجود می‌آورد. انگیزه نوآوری و افزایش کارآیی هزینه‌ها به مرور از تولیدکنندگان گرفته می‌شود.  هیچ جایی در دنیا نمی‌توانید پیدا کنید چنین و ساز کاری را برای قیمت‌ها ایجاد کرده باشد.

در همین رابطه ببینید:

یک کشور را نام ببرید که تولیدکننده قیمت مصرف کننده را درج می‌کند؟
طرح درج قیمت تولیدکننده، کالاها را به تدریج به سمت کیفیت پایین و قیمت بالا سوق می‌دهد
بازار انحصاری و شبه انحصاری خودرو را با سایر کالاها مقایسه نکنیم