به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آمارهای تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد از کل صادرات سال ۱۳۹۹ کشور فقط ۱۴/۸ درصد آن مربوط به صادرات بخش صنعتی ایران، حدود ۲۱ درصد مربوط به پتروشیمی و پایه نفتی، نیم درصد مربوط به فرش و صنایع دستی، ۲۱ درصد مربوط به معدن و صنایع معدنی، ۱۸ درصد مربوط به بخش کشاورزی و مابقی مربوط به دیگر اقلام صادراتی است.