به گزارش «نود اقتصادی»، با حکم سید مسعود میرکاظمی، سید محمد موسوی مدیرکل روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه شد.