به گزارش «نود اقتصادی»، جواد حسین زاده،  رئیس مرکز آمار اظهار داشت: اصلا دست کاری آمار امکان پذیر نیست، تغییر آمار و هرگونه دستکاری آماری موجب بهم ریختن سری زمانی تا چندین دوره خواهد شد؛ به طوری که مثلا تغییر شاخص مصرف کننده اگر انجام شود این موضوع در ماه های بعد تاثیر گذار است و با توجه به این که سال پایه پنج ساله است در یک دوره ۶۰ ماهه سازگاری شاخص بهم می ریزد، بنابراین شاخص ها به نحوی طراحی شده اند که خود را حفظ خواهند کرد و دستکاری آنها امکان ندارد.

وی بیان کرد: درعین حال که در رابطه با تورم آمار تا آخرین لحظات قبل از انتشار، در حال تدوین و آماده شدن است و نیروهای بسیاری در سراسر کشور این آمار را تهیه می‌کنند و باید محاسبات صورت بگیرد.

حسین زاده افزود: بر فرض این که قرار است دستکاری آماری اتفاق بیفتد امکان ندارد چرا که بلافاصله بعد از جمع آوری و محاسبه آمار در مناطق مختلف کشور روی سایت قرار می گیرد و حتی من که رئیس مرکز آمارهستم به عنوان سی یا چهلمین نفر در مرکز متوجه آن می‌شوم.