به گزارش «نود اقتصادی» براساس آماری که سازمان تامین اجتماعی منتشر کرده، رقم بدهی دولت به این سازمان تا پایان سال ۱۳۹۹ به رقم ۳۴۴ هزار میلیارد نزدیک شده است.