دکتر علی دینی ترکمانی در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان و تبعات آن برای دولت سیزدهم اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر رشدهای اقتصادی ضعیفی داشته و دچار تورم ساختاری شده است. طبق آمارها رشد درآمد سرانه در دهه ۹۰ منفی بوده و این مسئله تاثیر مستقیمی روی قدرت خرید مردم داشته است.

وی افزایش حقوق‌ها را یک سیاست اضطراری برای کم شدن نارضایتی‌ها دانست اما اذعان کرد: این سیاست قطعا به کسری بودجه، افزایش پایه پولی و تورم ساختاری در اقتصاد ایران دامن خواهد زد. با این وضعیت تاسف بار انباشت سرمایه در کشور نباید انتظاری غیر از تورم از اجرای این سیاست داشت.