به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، در دوره هشت‌ساله دولت روحانی، متوسط هزینه زندگی مردم در روستاها ۲۲۲ درصد افزایش یافته است.

متوسط هزینه کل ناخالص در مناطق روستایی کشور در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۰.۸ میلیون تومان بود که در سال ۱۳۹۹ به ۳۴.۹ میلیون تومان افزایش یافت که بیانگر رشد ۲۲۲درصدی است. به عبارت دیگر هر خانوار روستایی نسبت به پایان دولت دهم، مجبور است ۲۴ میلیون تومان هزینه بیشتری متحمل شود.