به گزارش «نود اقتصادی» گروه بانک ملت طی سال ۱۳۹۹ حدود ۲۹۴ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان برای تبلیغات و انتشارات هزینه کرده است. این رقم معادل وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی تعداد ۵۹۰۰ نفر در سال گذشته بوده است.

قابل ذکر است حدود ۲۳۵ میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به بانک ملت و مابقی مربوط به سایر زیرمجموعه‌های گروه بوده است.