به گزارش «نود اقتصادی» طبق آمارهای گمرک ایران، در بهار سال جاری در مجموع ۶۶۶ هزار و ۶۳۹ تن دانه سویا تراریخته وارد کشور شده است.