«نود اقتصادی»-علی واعظ پور، کارشناس حوزه صنعت: برخی نکات کلیدی در خصوص سند سیاست‌های صنعتی وزارت صمت که اخیرا در روزهای پایانی دولت رونمایی شد حائز اهمیت است:

 ۱- چارچوب غیرمنسجم: سند از شاکله بهم پیوسته و منسجمی برخوردار نیست. به عنوان مثال از هدفگذاری سهم ارزش افزوده بخش صمت در سال ۱۴۰۴ سخن به میان آمده است ولی از هدف شاخص مهمتری بنام رشد ارزش افزوده بخش صمت سخنی به میان نیامده است. در خصوص سایر شاخصها (مانند صادرات) نیز وضع بهمین روال است. بدیهی است سهم صنعت از اقتصاد تابعی از رشد بخش و سایر بخشهاست.

۲- غیر اجرایی بودن: سند بسیار کلی و فاقد سازوکارهای اجرایی است. بعنوان نمونه *سم زدایی اقتصاد ایران از بسترهای فسادزایی* به عنوان عبارتی کلی و بدون اقدامات عملیاتی موثر در این خصوص ارایه شده است. به بیان ساده اینکه چه اقدام‌مشخصی توسط کدام دستگاه و با چه هدفی بایستی به انجام برسد؟ نامشخص است. ضمن آنکه نقش خود وزارت صمت در حذف بسترهای فسادزا کجاست؟

بدون تردید تهیه چنین اسناد کلی و بدون برنامه عملیاتی مشخص، فاقد توانایی لازم برای پیشبرد اهداف سیاستی حوزه تولید و تجارت خواهد بود.