اخبار شرکتها- اعطای بالغ بر ۷۷ هزار میلیارد ریال وام ازدواج تنها بخشی از حمایت های بانک تجارت از جوانان ایرانی است.