به گزارش «نود اقتصادی»، یک بررسی مشخص کرده که از رقم ۸۲۳ میلیارد تومانی کل فروش سیگار سال ۹۸ دستکم ۱۸ درصد فروش سیگارها فقط به ۱۰ مشتری بوده است.

بیشترین درصد سیگار فروخته شده در سال مورد بررسی به سید قاسم حسینی و کمترین درصد هم مربوط به امام قلی پور مصطفی بوده است.

حدود ۸۱ درصد مابقی سیگار فروخته شده سال ۹۸ به ۳۴۱ عامل فروش بوده که دخانیات ایران اسمی از آنها منتشر نکرده است!