ببینید:

دیدگاه ما برای حقوق کارگران در سال آینده ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است
حق کارگران در سال ۹۹ ضایع شد