به گزارش «نود اقتصادی»، حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت گاز اظهار داشت: میانگین سوخت تحویلی به نیروگاه ها مهم است، ما از اول امسال تا امروز، حدود ۳.۵ میلیارد مترمکعب گاز بیشتر از سال گذشته به نیروگاه های کشور تحویل داده ایم و از این رقم، ۵۰۰ میلیون مترمکعب مازاد عرضه، در همین روزهای سرد سال بود.

وی بیان کرد: ما بار افزایش مصرف گاز در بخش خانگی را از طریق دیگری جز محدودیت نیروگاهی جبران کرده ایم. ما افزایش مصرف گاز بخش خانگی را به نیروگاه ها تحمیل نکردیم بلکه سوخت گاز تحویلی به نیروگاه ها بیش از سال گذشته بوده؛ منتها در نیروگاه ها هم رشد مصرف سوخت به تبع رشد مصرف برق در کشور رخ داده واگر رشد مصرف برق در زمستان امسال نداشتیم، چه بسا خاموشی ها نداشتیم.