به گزارش «نود اقتصادی»، درحالی که سال گذشته و در این مدت، میزان بارش‌های تجمعی 3.9 میلیمتر بود. میزان بارش‌ها در بازه مهرماه تا 20 دی ماه سال‌جاری نسبت به آمارهای درازمدت که حدود 50 سال را در برمی گیرد نیز افزایش داشته است. به طوری که بر اساس آمارهای دریافتی از شرکت مدیریت منابع آب ایران، میزان بارندگی تجمعی سیستان و بلوچستان، از ابتدای سال آبی تا 20 دی سال آبی 98-99 بیش از 171.5 درصد رشد داشته است.

چراکه آمار متوسط درازمدت بارش‌ها در سیستان و بلوچستان 31.9 میلیمتر است. این آمار در روز گذشته افزایش نیز داشته است چراکه بارش‌ها در این استان ادامه دارد.
محمدعلی مصطفوی، مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به این ارقام به خبرنگار ما گفت: میزان بارش های سیستان و بلوچستان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون بی‌نظیر در طول 20 سال اخیر بوده است. به طوری که میزان بارش های سال آبی جاری سیستان و بلوچستان، در 51 سال اخیر در رتبه دوم قرار می‌گیرد و ادامه این  بارش ها می‌تواند سال آبی جاری را به رتبه اول نیز برساند.