به گزارش «نود اقتصادی»، براساس سالنامه آماری ثبت و احوال کشور٬ طبق نمودار، در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۹ درصد از مرگ‌ومیرها در ایران مربوط به بیماری قلبی و عروقی بوده است.

طبق آمارهای وزارت بهداشت، طبق جدول، ایران در مجموع ۱۹۸۴ متخصص قلب دارد. یعنی به ازای هر ۱۰۰ هزار ایرانی به‌طور میانگین  ۲/۵ متخصص قلب وجود دارد. اما این درحالی است که براساس استانداردهای جهانی، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، نیاز به ۳/۵ متخصص قلب است.