بررسی گزارش طرح آمارگیری هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی در کل کشور نشان می‌دهد که آمار متوسط مصرف سیگار در تهران ۸۵۹.۱۷ نخ در سال بوده است.

در این بین خانوارهای مرفه تهرانی ۱۹۹.۱۸ نخ سیگار ایرانی و ۶۰۹.۶۴ نخ سیگار خارجی مصرف کرده‌اند، این آمار برای گروه‌ ششم هزینه‌ای از خانوارهای متوسط شهر تهران، بسیار بالاتر از متوسط کل مصرف در شهر تهران و در کل شهرهای کشور است، در این گروه از خانوارها ۴۲۳.۲۹ نخ سیگار ایرانی و ۸۱۱.۹۲ نخ سیگار خارجی مصرف شده که در مجموع برابر ۱۲۱۵.۲۱ نخ در سال ۹۷ بوده است.