محمد نصر اصفهانی، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی: به نظر من مشکلات اقتصادی ساختاری است و این مشکلات را نمیتوان با برداشتن چهار تا تحریم حل کرد. حتی اگر همین فردا همه تحریم‌ها را بردارند و درآمدهای نفتی دوباره افزایش یابد، مشکل این اقتصاد حل نخواهد شد. چراکه مزیتی نهادی برای تولید و رشد نداریم.