به گزارش «نود اقتصادی» برخی اسناد نشان می‌دهد بانک رفاه در سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۳/۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی، اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کرده که در بین استان‌های کشور، سهم استان تهران حدود ۱۸/۶ هزار میلیارد تومان یا معادل ۵۶ درصد از کل تسهیلات بانکی است.

تسهیلات ۱۸/۶ هزار میلیارد تومانی استان تهران درحالی است که بانک رفاه به استان ایلام فقط ۵۵ میلیارد تومان پرداخت کرده است. یعنی سهم تهران ۳۳۷ برابر ایلام است.

قابل ذکر است براساس اصول آمایش سرزمین تمرکز تسهیلات بانکی در یک یا چند استان، به نابرابری‌ها دامن زده و خود از مصادیق بی‌عدالتی و از موانع توسعه پایدار و همه‌جانبه محسوب می‌شود.