به گزارش «نود اقتصادی» آخرین بررسی وزارت تعاون نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷ از مجموع جمعیت ۸۲ میلیونی ایران، ۲۷/۵ میلیون نفر معادل ۲۵/۲ درصد جمعیت کشور ساکن روستاها بوده‌اند. همچنین براساس این آمار، در سال گذشته ۹۷ هزار و ۹۱۷ روستا در کشور وجود داشته که از این میزان، تعداد ۳۵ هزار و ۶۱۳ روستا (معادل ۳۶ درصد کل روستاهای کشور) خالی از سکنه بوده است.