به گزارش «نود اقتصادی» طبق آمارهای ارائه شده، در ۵ ماهه سال جاری ۷/۶ میلیارد یورو ارز صادراتی در سامانه نیما عرضه شده  و ۶/۸ میلیارد یورو نیز برای واردات از این سامانه خریداری شده است.

نکته جالب توجه اینکه تقاضای ارز نیمایی طی ماه‌های اخیر نسبت به سه ماهه بهار به طور قابل توجهی کاهش یافته است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل این کاهش نزدیک شدن نرخ ارز بازار و نرخ نیمایی است.