به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آمارهای بانک کشاورزی نشان می‌دهد هر طرح اشتغالزایی بانک کشاورزی برای روستاییان و عشایر کشور فقط دو شغل ایجاد می‌کند.

همچنین براساس این آمارها، هزینه ایجاد هر شغل در روستاها ۵۲ میلیون تومان است.