به گزارش «نود اقتصادی» برخی مطالعات از تجربیات ۸ کشور جهان نشان می‌دهد سیاست حذف صفر از پول ملی، لزوماً به نتایج مطلوبی منتهی نخواهد شد و موفقیت یا عدم موفقیت آن در گرو الزاماتی است که پیش و پس از اجرای طرح ضروری است. این سیاست معمولا در کشورهایی موفق بوده که پیش از اجرای طرح، تحت یک بسته سیاستی اقدام به اصلاحات اقتصادی نموده و پس از اجرای طرح نیز برنامه‌های ثبات‌ساز را پیاده کرده‌اند. 

لذا برای اعمال این سیاست، پاره‌ای از الزامات فنی این طرح از جمله تغییرات سیستم‌های پرداخت، سیستم‌های حسابداری، سوابق آماری و جمع‌آوری پول‌های قبلی از گردش، هزینه هایی را برای دولت در برخواهد داشت که در این شرایط با توجه به کسری بودجه دولت و بدون پیش‌بینی منابع الزم برای آن نیاز به بررسی بیشتری دارد.

بنابراین، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد ایران با وضعیت عدم ثبات اقتصادی، نرخ تورم بالا، عدم ثبات در تصمیم‌گیری سیاستگذار و بدون توجه به الزامات طرح، زمینه برای اعمال سیاست حذف صفر از پول ملی کشور نه تنها مساعد نیست بلکه ممکن است بحران های بعدی به ویژه به لحاظ افزایش بیشتر سطح عمومی قیمتها را به همراه داشته باشد.