به گزارش «نود اقتصادی» محسن ایزدخواه معاون سابق تأمین اجتماعی اظهار کرد: وظیفه یک مدیر در صندوق‌های بیمه‌ای، افشاگری نیست. وظیفه یک مدیر شفاف‌سازی تصمیمات است. مدتی که جناب آقای صالحی در صندوق بازنشستگی بودند، بیش از شفاف‌سازی به دنبال افشاگری بودند. میعاد صالحی به دنبال افشاگری در زمینه حقوق هیئت‌مدیره بود. این در حالی است که حقوق هیئت‌مدیره را هیئت‌امنایی تصویب کرده است که اکثریت نمایندگان آن دولتی هستند؛ بنابراین میعاد صالحی علیه دولت افشاگری می‌کرده است؛ در‌حالی‌که رسالت اصلی او شفاف‌سازی و گرفتن تصمیمات در اتاق شیشه‌ای است. به نظر می‌رسد که این رفتارها سبب شده است که رئیس‌جمهور به جابه‌جایی او تأکید کند.