به گزارش «نود اقتصادی» این روزها موضوع حذف چهار صفر از پول ملی، بسیار داغ شده و تحلیل‌های کارشناسی متعددی در رسانه‌های مختلف شاهد هستیم که در عمده تحلیل‌های صورت گرفته صحبت ضعف در ساختار و لزوم شرایط مناسب و متناسب اقتصادی برای اجرای چنین سیاستی که بسیار هزینه بر خواهد بود، به میان آمده است.

 اما کمتر سخنی از چگونگی و پیش نیازهای لازم ، که از آن بطور کلی تحت عنوان لزوم اصلاح ساختار یاد می شود؛ به میان آمده است.

پس ضروری است مروری بسیار سریع و کوتاه بر پیش نیازهای اصلی و مهم حذف صفر از پول ملی ، با توجه به تئوری ها و مطالعات تجربی اقتصادی در این زمینه داشته باشیم:

  میزان استقلال بانک مرکزی در تدوین و اجرای سیاست های پولی به منظور تدوین سیاست های تثبیت اقتصادی در حوزه ی پولی و سیاستگذاران پولی؛ توضیح آنکه حذف صفر به منظور القای پایان دوران تورم شدید به جامعه بوده و در صورتی که این اعتماد و استقلال وجود نداشته باشد، آثار مثبت روانی ناشی از حذف صفر در میان مدت از بین خواهد رفت.

 میزان ثبات حاکم  بر بازار مالی ( انضباط مالی )؛ توضیح آنکه مطابق تجربه ی سایر کشورها، موضوع حذف صفر همواره پس از وقوع یک بحران اقتصادی بوده و البته آنکه مطابق تئوری های اقتصادی تاثیرپذیری سیاست های پولی از سیاست های مالی انکارناپذیر است.

میزان تورم ؛ توضیح آنکه حذف صفر به هنگام مواجهه با ابرتورم یا تورم های بسیار شدید دردستور کار قرار میگیرد.

اجرای موازی دیگر سیاست ها همزمان با حذف صفر تا یک بازه ی مشخص و تعیین شده ی کارشناسانه؛ توضیح انکه لازم است در کنار حذف صفر اقدامات انقباظی در عرصه سیاست پولی و برقراری انضباط مالی با اجرای سیاست های متناسب به منظور تثبیت شرایط اقتصادی و حفظ آثار مثبت حذف صفر از پول ملی صورت پذیرد.