به گزارش «نود اقتصادی» متاسفانه وزارت اقتصاد در توضیحات خود تنها به عبارات "در چارچوب اساسنامه" و " رویه مصوب شورای وزیران صندوق" بسنده کرده و به هیچ کدام از سوالات گزارش ما مانند اینکه "وزیر اقتصاد برای ریاست شورای وزیران صندوق توسعه اوپک چند رای آورده است؟" و یا "با چه کسانی رقابت کرده؟" و.... پاسخ نداده است!

کاش روابط عمومی وزارت اقتصاد در این جوابیه کوتاه و دستوری به ابهامات مطرح شده در گزارش «نود اقتصادی» نیز پاسخ میداد و مخاطبان را قانع می‌کرد!