به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای مرکز آمار ایران در زمستان ۹۷ میزان بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله مناطق شهری کشور نزدیک به ۲۸ درصد بوده است.