«نود اقتصادی»: لیست حقوق دریافتی مدیران ارشد واعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت‌های تابعه منتشر شده است.

براساس این گزارش، در فهرست اعلام شده،میزان حقوق پرداختی اعضای هیات مدیره به تفکیک شرکت ها اعلام شده که بیشترین حقوق دریافتی متعلق به ولی آذروش مدیرعامل سابق شرکت سرمایه گذاری آتیه صبابا ۵۳ میلیون تومان،علی محمد علیخان زاده عضو موظف هیات مدیره همین شرکت  با ۴۴ میلیون  تومان و مهدی اکبرپور مدیرعامل شرکت عمران و ساختمان ترازپی ریز  با ۲۸ میلیون تومان حقوق ماهیانه بوده است.

البته در این فهرست، نام جمشید تقی زاده مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری هم به چشم می‌خورد که متوسط خالص دریافتی ماهانه او چیزی در حدود 221,733,325 ریال بوده است.

بیشترین حقوق پرداختی در این فهرست 27 نفره متعلق به ولی آذروش وکمترین رقم پرداختی هم مربوط به رضا تهرانی و حسین پناهیان بوده است.