به گزارش «نود اقتصادی» در اردیبهشت سال جاری از مجموع کل پروازهای خطوط هوایی کشور، تعداد  ۱۲۱۴ پرواز با تاخیر انجام شده است که در بین شرکت‌های هواپیمایی، شرکت آسمان با ۱۶۶ پرواز تاخیردار، ایران‌ایر با ۱۶۰ و آتاایر با ۱۵۵ پرواز تاخیردار به ترتیب بیشترین پروازهای با تاخیر را در بین شرکت‌های هواپیمایی داشته‌اند.

محسن خواجه زاده