«نود اقتصادی»: رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران، تعداد پرونده‌های درحال رسیدگی به شکایات تعمیرات گوشی‌های تلفن همراه در هر هفته را بین 50 تا 70 پرونده دانست که از این مقدار، 15 درصد آن مربوط به فعالان صنفی دارای مجوز از این اتحادیه است.

درحال حاضر خرید، فروش و تعمیرات گوشی تلفن همراه درسطح پایتخت توسط دو اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران صورت می پذیرد  که ریاست اتحادیه نخست با ابراهیم درستی و ریاست اتحادیه دوم هم با مهدی محبی است.

مهدی محبی درگفتگو با «نود اقتصادی» تصریح کرد که 85 درصد شکایات مربوط به خدمات تلفن همراه مربوط به واحدهای دیگری بوده که گوشی مردم را تعمیر کرده اند و کار آنها به شکایت رسیده است.

وی اظهار داشت که 70 درصد پرونده‌های شکایت در اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران حل و فصل می‌شود و پاسخ 30 درصد مابقی هم که به توافق نمی‌رسند به سازمان صنعت معدن و تجارت و و یا بازرسی اصناف ارجاع می شود.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران،تعداد فعالان صنف فروش و تعمیر گوشی های تلفن همراه درسطح شهر تهران را بیش از 5 هزار واحد صنفی برشمرد که  20 درصد این رقم جواز فعالیت صنفی ندارند.

به گفته محبی،در تهران، اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران حدود 1850 واحد صنفی دارای مجوازداشته  و برای  500  ئحاد صنفی دیگر تشکیبل پرونده داده است.

وی با بیان اینکه مادامیکه دو اتحادیه فروش وخدمات پس از فروش  از یکدگیر جداباشنددر نظام صنفی کشور مشکل ایجاد می شود، تصریح کرد که 90 درصد فروشگاههای گوشی تلفن همراه در شهر تهران  هم خدمات پس از فروش انجام می دهند وهم فروش که این خود یک معضل است.

رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفته است که درکل کشور اتحادیه های فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی  یکی بوده اما در تهران این دواتحادیه  از هم جدا هستند.

وی، گفته که با گذشت14 سال از راه اندازی اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی اما اتحادیه  فروش به آن نپیوسته  که دراین راستا حاکمیت کوتاهی می کند.

محبی،توپ تعلل در ادغام دواتحادیه مذکور را به زمین وزارت صنعت، معدن وتجارت  غلطاند و گفت که در این راستا چندین نامه ارسال شده  و هیات عالی نظارت باید در این زمینه تصمیم بگیرد.

رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران توضیح داد که در حال حاضر اگر یک فروشگاه  سه تخلف را انجام دهد باید طبق قانون برسر در آن پارچه نوشت نصب شود اما چون برخی از این فروشگاه ها از اتحادیه فروش صوتی وتصویری مجوز دارند اتحادیه ما نمی تواند با آن برخورد کند و هم اکنون فروشگاهی وجود دارد که در یک روز 5 خلاف صنفی انجام داده اما کسی نمی تواند با آن برخورد کند!

وی،تایید کرد که  حتما اتفاقات ویا رانتی وجود دارد که  اجازه ادغام  دواتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم اتحادیه داده نمی شود زیرا هم فعالان صنف اتحادیه ما مشکل دارند و هم مردم از عمکلرد برخی فروشگاهها ناراضی هستند.