«نود اقتصادی»- عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان صنعت نفت ایران خبر داده است که به عنوان سهامدار اصلی به دو اصلاحیه انجام شده در اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت اعتراض رسمی خود را به  وزیر نفت اعلام کرده و همچنان منتظر عکس العمل بیزن نامدار زنگنه در این خصوص است.

محسن قمصری در گفتگو با «نود اقتصادی» تصریح کرد که اصلاحیه اعمال شده در بند 11 اساسنامه و تبصره ذیل 15 اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به تایید هیات امنا رسیده و در روزنامه رسمی هم ثبت و اعلام شده و از نظر وزیر نفت هم نهایی است حال آنکه کانون بازنشستگان صنعت نفت ایران به این دو مورد اصلاحیه اعتراض دارد.

گفته می‌شود که در اصلاحیه جدید بند 11 اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، نحوه چیدمان هیات رئیسه صندوق بازنشستگی مشخص و در تبصره ذیل 15 هم چگونگی تصویب مصوبات هیات رئیسه مشخص شده است.

صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت یکی از انگشت شمار صندوق‌های بازنشستگی بوده که تا اکنون فهرست بلند بالای اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه خود را منتشر نکرده و بیم آن می رود که اعضای هیات مدیره آن به صورت همزمان در هیات مدیره شرکت های دیگر هم حضور داشته باشند.

برآورد شده که ارزش روز دارایی‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۵۹۳.۵۵۴ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۳۹۶، بیش از ۱۹ درصد افزایش یافته است.

قمصری درباره نرخ بازدهی پایین فعالیت‌های صندوق‌های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت اذعان داشت که در حال حاضر، کانون بازنشستگان صنعت نفت ایران درمورد این موضوع نمی تواند موضع گیری کند زیرا این کانون به دنبال ایجاد  سازوکار برای  همکاری با صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت  است.

به گفته وی، اگر بر اساس مصوبه قبلی اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت،بتوان نمایندگان واقعی کانون بازنشستگان صنعت نفت را به هیات رئیسه صندوق بازنشستگی گسیل کرد درآن صورت، می‌توان نظارت بهتری را بر فعالیت‌های صندوق صنعت نفت اعمال کرد هر چند که در حال حاضر نمی‌توان نسبت به عملکرد صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت کار انقلابی انجام داد.

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان صنعت نفت ایران، تاییدکرد که صورت های مالی صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت از سال 95 بدین سو، منتشر نشده و تاکید کرد که به لحاظ حرفه ای این نقص به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت وارد بوده و مدیران ارشد فعلی صندوق باید پاسخگوی این امر باشند.

وی، با بیان اینکه عدم انتشار صورت‌های مالی صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت را توجیه نمی‌کند، در عین حال مدعی شد که نرخ بازدهی صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت نسبت به سایر صندوق‌های بازنشستگی موجود درکشور بهتر بوده هرچندکه از بابت دست اندازی دولت به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت هم نگرانی هایی وجود داردچرا که متاسفانه این امرازناحیه دولت درسایرصندوق های موجودبازنشستگی کشورانجام شده است.

قمصری گفت که در حال حاضر اعضای هیات رئیسه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت را وزیر نفت مصوب می‌کند و اعضای آنها نیز باید به تایید وزیر نفت برسند هرچند که صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت همواره این صندوق را خصوصی دانسته، بنابراین این یک ایراد و پارادوکس بوده و وزیر نفت باید به آن پاسخ دهد.