«نود اقتصادی»:رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: از دو میلیون و 73 هزار هکتار جنگل های هیرکانی، امسال یک میلیون هکتار تحت مدیریت حفاظتی قرار می گیرد.

خلیل آقایی با تاکید بر حفاظت هر چه بیشتر جنگل‌های شمال با اشاره به اهمیت جنگل‌های هیرکانی افزود: تاکنون برای یک میلیون و 50 هزار هکتار از جنگل‌های شمال طرح جنگلداری تهیه شده و یک میلیون هکتار باقیمانده که فاقد طرح جنگلداری، تحت مدیریت حفاظتی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه مهمترین نقش سازمان جنگل‌ها حفظ و حراست از همه منابع ارزشمند حیاتی است اظهارداشت: شرکت‌های بهره‌برداری که در گذشته از جنگل های شمال کشور چوب برداشت می‌کردند، اکنون که بهره‌برداری از جنگل‌ها متوقف شده می توانند در مناقصه شرکت کرده و بر اساس وظایف جدید کار حفاظت از جنگل را برعهده بگیرند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: برای حفاظت بهینه از جنگل‌های شمال ضمن افزایش نیروهای کیفی جهت محافظت از جنگل‌ها، قراردادها به صورت سطحی بسته خواهد شد تا معلوم شود که هر قطعه جنگل برای حفاظت به چه کسی سپرده شده تا اگر تخلفی صورت گرفت فرد مسئول پاسخگو باشد.

طرح جنگلداری شمال کشور شامل مجموعه‌ای مدون است که معرفی جنگل و پیشنهاد اقداماتی برای بهبود وضع کمی و کیفی آن و روش و میزان بهره‌بردای در مدت 10 سال است که اساس مدیریت جنگل‌های شمال را تشکیل می‌دهد.

هر طرح جنگلداری پس از اجرا، در مقاطع زمانی اغلب 10 ساله، برای ارزیابی فعالیت‌ها دوباره بررسی می‌شود که به آن «تجدید نظر طرح جنگلداری» گفته می‌شود.

تهیه و تدوین و اجرای طرح‌های جنگلداری از سال 1338 در جنگل‌های شمال آغاز شد و هم اکنون از مساحت یک میلیون و 967 هزار هکتاری این جنگل‌ها، یک میلیون و 400 هزار هکتار دارای طرح جنگلداری است و در یک میلیون و هفتاد هزار هکتار، طرح اجرا می‌شود که 48 هزار هکتار آن غیر تولیدی و حفاظتی است.