«نود اقتصادی»: جواد فرشباف ماهریان، رئیس کل اسبق بیمه مرکزی به ترکیب هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی پیوست.

اوبه تازگی جایگزین عباسعلی ارجمندی  شده و به عنوان رئیس  موظف هیات مدیره سرمایه گذاری خوارزمی معرفی شده است.

جواد فرشباف ماهریان  ازسال 87  تا شهریورماه سال 90 ریاست کل بیمه مرکزی را بر عهده داشته است.

درحال حاضر، افرادی چون امیر مهدی امینیان،سیدرضا موسوی،پرویز مقدسی،داریوش عظیمی سجادی در کنار جواد فرشباف ماهریان در ترکیب هیات مدیره سرمایه گذاری خوارزمی حضور دارند.

نزدیک به 4 درصد ازسهام بانک صادرات متعلق به شرکت سرمایه گذاری سرمایه گذاری خوارزمی است.