خبرنگار «نود اقتصادی» کسب اطلاع کرده که یکی از نمایندگان مجلس با دسترسی به تخلفات برخی شرکتها از جمله ذوب آهن در صدد اخاذی از آن مجموعه برآمده است. وی که از نمایندگان استان اصفهان هم نیست، از طریق برخی عوامل مرتبط در مجلس و کمیسیون مربوطه در پرونده تخلفات شرکتهای دولتی نفوذ کرده و سپس تقاضای رشوه و گماردن افراد بی صلاحیت را در این شرکتها میکند که صرفا وظیفه اش تامین منافع فردی این نماینده است.

بررسی‌ها ی خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می دهد، وی از ابزارهای قانونی نمایندگان سوء استفاده کرده و به طور مثال طرح سوال از وزرا که حق قانونی نمایندگان است را طعمه ای برای انتصاب افراد سودجو و منفعت طلب کرده است.

یکی از نکات عجیب دوره نمایندگی این نماینده مجلس نامه نگاری مشهور وی برای بگارگیری همسر خود در یک دستگاه دولتی است.

«نود اقتصادی» به زودی اطلاعات بیشتری را از این فرد منتشر می کند.