به گزارش «نود اقتصادی» بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در دوره 6ساله (97-1392) دولت روحانی  تعداد واحدهای مسکونی  تکمیل‌شده کشور با کاهش  48 درصدی از 834هزار واحد در سال 92 به 402 هزار واحد در سال 96 رسیده است.

مهدی ایل کا