«نود اقتصادی»- مجموع مراجعات کل خودروهای سبک و سنگین به مراکز معاینه فنی خودروهای شهر تهران در سال 96 دستکم یک میلیون و 515 هزارو 77 خودرو بوده که درقیاس با سال ما قبل ازآن که یک میلیون و 153 هزار خودرو بوده از رشد 31 درصدی برخوردار بوده است.

درحال حاضر 13 مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک با 40 خط تمام مکانیزه و سه خط معاینه فنی سیار ویژه خودروهای سبک، 10 خط مکانیزه معاینه فنی موتور سیکلت و 5 مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سنگین با 6 خط مکانیزه، در سطح شهر تهران فعال است.

به طورمعمول مراجعات خودروهابه مراکز معاینه فنی سطح شهر تهران به صورت مراجعات اول و مجدد سبک و سنگین بوده که جمع مراجعات خودروهای سبک در سال 96 حدود یک میلیون 501 هزار خودرو بوده که براین رقم باید جمع 13 هزارو 879  مراجعه خودروی سنگین را هم افزود.

از قرار معلوم،سهم مردودی خودروها در مراجعات اول به دلیل گازهای خروجی 29 درصد،همراستایی 8 درصد، کمک فنر 5 درصد، تست ترمز 12 و وضعیت ظاهری هم  14 درصد بوده است.

اما سهم مردودی خودورها ازکل صد درصد مراجعات، شامل گازهای خروجی 57 درصد، همراستایی 16 درصد، کمک فنر 10، تست ترمز 23 و وضعیت ظاهری هم 27 درصد در سال 96 بوده است.

اما وضعیت عملکرد مالی و عملیاتی ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران در سال 96 چگونه بوده است؟

بررسی ها نشان می دهد که درآمد عملیاتی ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران درسال  96 حدود 169 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل از آن 23 درصد افزایش یافته است.

جالب تر اینکه با وجود افزایش  23 درصدی درآمد های عملیاتی ستاد مرکزی معاینه فنی خودورهای شهر تهران در سال 96 اما هزینه های اداری و عمومی آن در همین سال دستکم 36 درصد رشد داشته است!

سود عملیاتی آن در سال 96 با افت 99 درصدی به رقم 54798807 ریال رسیده حال آنکه سود عملیاتی آن در سال ما قبل ازآن 20896971487 ریال بوده است.

سود خالص ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران درسال 96 حدود 2854797630 ریال بوده که نسبت به سال 95 حدود 88 درصد کاهش داشته است.!