مجید رضــا حریرى عضو اتــاق بازرگانى و نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین بــا تأکیــد بر اینکه از فهرســت صد بانــک برتر دنیا هیچ کدامشان با ما کار نمیکنند گفت: سؤال این است کــه بانک‌هایى که کار مى‌کنند در چه میزان و ســطحى با ما ارتباط دارند. یک صندوق اعتبارى در یک گوشه و یک بانک خصوصى در یک گوشــه دیگر و چند بانک اروپایى با سرمایه بسیار اندک با ما کار مى کنند. آیا از ما «ال‌ســى» مى پذیرند، آیــا فاینانس به ما مى دهند، چون بخش عمده‌اى از این تعداد بانک‌ها قرار شده به صورت فاینانس در پروژه‌هایى که تعریف میکنند، بیایند، در صورتى کــه ما احتیاج به مبــادلات بانکى در حوزه تجارت فرامرزى داریم که در این مهم بسیار بسیار محدود هستیم.


گفتنی است چند روز پیش فندر هیدن، مسئول بخش ایران در اتحادیه اروپا در خبری مدعی شده بود که 250 بانک اروپایی بعد از برجام به ایران متصل شده اند که این خبر باعث خوشحالی رسانه‌های دولتی و برخی مقامات دولتی شده بود.