ببینید:
مطمئن باشید بازدهی بورس خیلی بالاتر از سایر بازارها است
حمایت حقوقی ها از بازار سرمایه چیز خوبی نیست و در مجموع به نفع حقوقی ها تمام میشود!