گفتنی است حسن روحانی، رئیس جمهور دیروز در توتیتی نوشت در طی ۷ سال اخیر، مجموعاً ۴.۵ میلیون مسکن توسط دولت در کل کشور ساخته شده است.

این اظهارنظر وی با واکنش  کارشناسان مسکن مواجه شده است.