به گزارش «نود اقتصادی» علی سرزعیم معاون سابق وزیر کار اظهار کرد: شرایط حاضر اقتصاد ایران، "رکود تورمی" است که به دلیل شوک ارزی و تحریم به بخش عرضه اقتصاد ایجاد شده است. رکود تورمی به وضعیت همزمانی رکود (رشد اقتصادی منفی) و تورم گفته می‌شود. اشتباه است که تصور کنیم رکود صرفا به دلیل کاهش درآمد ارزی دولت و کاهش تقاضای دولت ایجاد شده است. کاهش تقاضا به دلیل کاهش درآمد نفت موجب تعمیق رکود و در عین حال کاهش شدت افزایش تورم شده است. در واقع بخشی از ثبات تورمی در ماه‌های اخیر ناشی از این واقعیت است که قدرت خرید خانوارها و شدت تقاضا کاهش پیدا کرده است.