به گزارش «نود اقتصادی» آیا کسانی که رسالتشان اطلاع رسانی و شفاف سازی است، حق دارند در برهه‌ای از زمان پست بگیرند؟ و گرفتن پست تا چه میزان به رابطه شغلی آنها ارتباط دارد؟

«نود اقتصادی» قضاوت نمیکند و پاسخ این سوال را به عهده مخاطبان میگذارد!