«نود اقتصادی»:سندیکای بیمه گران ایران،امروز در جلسه  خود با حضور اعضاء،توافق کرده که تعیین تکلیف اصلاح اساسنامه جدید سندیکا  منوط به حداکثر دو جلسه آتی شورایعالی بیمه باشد.

پیشتر،سید محمد علیپور یزدی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، درگفتگو با «نود اقتصادی برگزاری انتخابات دبیر کل جدید سندیکا را منوط به اصلاح اساسنامه جدید سندیکا دانسته و گفته بود: مادامی که اساسنامه اصلاح نشود برگزاری انتخابات هیچ موضوعیتی ندارد! »

بر اساس  این گزارش،خبرنگار نود اقتصادی اطلاع یافته که در جلسه امروز سندیکای بیمه گران ایران توافق شده که اگر در دو جلسه آتی شورایعالی بیمه، تکلیف اصلاح اساسنامه سندیکا مشخص نشد،برگزاری انتخابات دبیر کل دیگر منوط به اساسنامه  قبلی سندیکا خواهد بود و با برگزاری انتخابات،تکلیف دبیر کل مشخص می شود.

گفته می شود که شورایعالی بیمه به طور متوسط هر ماه دستکم یک جلسه برگزار می کند.

بنابراین انتظار می رود که تکلیف اصلاح اساسنامه جدید سندیکا در نهایت ظرف مدت دو ماه آینده مشخص شود.