به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارش‌های بانک جهانی، ۳۷/. درصد از مردم ایران زیر خط مطلق فقر زندگی می‌کنند که این نسبت در آمریکا ۱/۱۶ است. همچنین در بین کشورهای منطقه،یمن با ۴۰/۵ درصد، سوریه با ۲۱/۱ درصد، هند  با ۱۳/۴ درصد و  پاکستان با ۵/۴۷ درصد بالاترین میزان خط فقر را دارند.