به گزارش «نود اقتصادی»، بانک سینا از ابتدای فروردین سال 1401 تا پایان مهر ماه سال جاری ، توانست " مانده اول ماه تسهیلات"  خود را از  مبلغ دو هزار و 203 میلیون میلیون ریال به دو هزار و 779 میلیون میلیون ریال با رشد 26 درصدی به ثبت برساند .

همچنین" مانده پایان ماه تسهیلات" وسینا در هفت ماهه سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود 20 درصد افزایش داشت و از مبلغ دو هزار و 334 میلیون میلیون ریال به بیش از دو هزار و 801 میلیون میلیون ریال ارتقا یافت.

بانک سینا در دوره عملکرد ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه ،بیش از 34 هزار و 903 میلیارد ریال درآمد محقق ساخت که نسبت به درآمد 31 هزار و 601 میلیارد ریالی آن در دوره مشابه سال گذشته 10 درصد رشد را نشان می دهد . بیشترین افزایش درآمد تسهیلات "وسینا" در شهریور ماه امسال به میزان 48 درصد ثبت شده است.