سید امیرحسین گرکانی، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در کشور باید در اولویت جدی قرار گیرد. احیای بافت فرسوده باید با هدف ارتقای سطح زندگی مردم و کاهش آسیب‌های اجتماعی در این محدوده‌ها صورت گیرد.
سید امیرحسین گرکانی، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه، احیای بافت‌های فرسوده تکلیف شده اما وضعیت فعلی با وضعیت موردانتظار فاصله دارد.
وی بیان کرد: برنامه‌های احیای بافت فرسوده، باید واقع‌بینانه و اجرایی باشد و با شکل‌گیری تعامل و همکاری میان دستگاه‌های دخیل برنامه‌ریزی و اجرا گردد. همچنین برنامه‌ها لازم است در بازه های زمانی مختلف تهیه شود و یکپارچگی در تمام ارکان ملی و محلی وجود داشته باشد.
گرکانی افزود: تعدد دستگاه‌های متولی در حوزه بافت فرسوده نباید موجب تاخیر در اجرای این برنامه‌ها شود.

خبرنگار: بهزاد آقالو